Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “AVIOR” (vienotais reģistrācijas Nr. 40103567180, juridiskā adrese: Latvija, Jūrmala, Ķemeru iela 64 k-1, LV-2015), kas strādā zem zīmola “PonyExpress”, turpmāk – “AVIOR”.

AVIOR kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@ponyexpress.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

- potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem AVIOR klientiem, 

- AVIOR biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (AVIOR mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

Personas datu apstrādes mērķi (nolūki)

AVIOR apstrādā personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):

- klienta identificēšanai un apkalpošanai;

- pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;

- sūtījumu piegādei (sūtīšanai);

- garantijas saistību izpildei;

- klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;

- norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;

- mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

- biznesa analīzei un plānošanai;

- statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

- Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic AVIOR, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

- Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu), lai piegādātu sūtījumu Klientam, atrieztu sūtījumu vai naudu, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;

- normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu AVIOR saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

- Klienta piekrišana;

- likumīgās intereses – lai realizētu AVIOR likumīgās intereses, kas izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem vai no AVIOR un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

AVIOR likumīgās intereses ir:

- veikt komercdarbību;

- nodrošināt līguma saistību izpildi;

- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās;

- analizēt AVIOR mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

- veikt darbības Klientu noturēšanai;

- nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;

- veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem;

- nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

- vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

Personas datu apstrāde

AVIOR veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem. AVIOR apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AVIOR saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Klienta atteikums sniegt AVIOR personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet AVIOR izpildīt noteiktās darbības.

Attiecībā uz Klientu AVIOR var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas.

Klienta pasūtījumu kvalitatīvai un ātrai izpildei AVIOR var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā AVIOR rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un AVIOR ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.


Sīkfaili un citas tīmekļa tehnoloģijas

AVIOR var apkopot datus par Tīmekļa vietnes Apmeklētājiem, izmantojot šim nolūkam Sīkfailus (angļu val. cookie – maza apjoma teksta failus, kas tiek saglabāti Apmeklētāja datorā. Šajā failā ir dati par Apmeklētāja rīcību interneta vidē.; parasti šī informācija nav personalizēta) vai citas līdzīgas tehnoloģijas (piem., IP adrese, informācija par ierīci, atrašanās vietu), kā arī apstrādāt šos datus.

AVIOR izmanto iegūtos datus, lai nodrošinātu lietošanas ērtību atbilstoši Apmeklētāja vai Klienta paradumiem; garantētu apkalpošanas kvalitāti; informētu Apmeklētāju un Klientu par tīmekļa vietnes saturu un parādītu ieteikumus; atjauninātu reklāmas un efektīvāk īstenotu mārketinga pasākumus; atvieglotu pieslēgšanos sistēmai un nodrošinātu datu aizsardzību. Apkopotie dati tiek izmantoti arī Apmeklētāju skaita noteikšanai un to lietošanas paradumu fiksēšanai;

Pastāv divi sīkfailu veidi:

Pastāvīgie sīkfaili – tie paliek lietotāja datorā arī pēc aiziešanas no Tīmekļa vietnes un tiek izmantoti, lai Tīmekļa vietne nākamajā apmeklējuma reizē lietotāju varētu atpazīt un parādīt tādu saturu, ko lietotājs būtu pielāgojis savām vēlmēm (piem., vēlamā valoda vai pirkumu grozam pievienotās preces).

Pagaidu sīkfaili – tie tiek izdzēsti no lietotāja datora pēc aiziešanas no Tīmekļa vietnes vai pārlūka aizvēršanas. Pagaidu sīkfaili ir nepieciešami, lai uzlabotu lietošanas ērtību Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā (piem., preču filtra izmantošana, pastāvošā saraksta maiņa vai skatīto preču vēsture „pēdējās skatītās preces”).

Reklāmas un trešo personu Sīkfaili tiek izmantoti uzņēmuma AVIOR partneru Tīmekļa vietnēs, kas ir saistītas ar AVIOR Tīmekļa vietni. Šo Sīkfailu izveide nav AVIOR pārziņā, tādēļ informāciju par šiem Sīkfailiem var saņemt no trešajām personām.

Mūsu Tīmekļa vietnēs noteiktos gadījumos var tikt izmantoti Sīkfaili, ko izveidojuši pakalpojumu sniedzēji („Facebook” un „Google” reklāmas tīkli), lai paaugstinātu mūsu Tīmekļa vietnēs redzamās reklāmas atbilstību lietotājam. 

Lielākā daļa interneta pārlūku atļauj Sīkfailu izmantošanu. Ja iestatījumos netiek atļauti nekādi Sīkfaili, Apmeklētājam zūd iespēja izmantot Tīmekļa vietnes funkcijas. Sīkfailu un citu līdzīgu tehnoloģiju atļaušanu vai aizliegšanu var pārvaldīt pats Apmeklētājs, attiecīgi mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkā, informācijas sabiedrības pakalpojumu un privātuma paaugstināšanas platformu iestatījumus. Vairāk par Sīkfailiem un to pārvaldīšanu lasiet

https://ec.europa.eu/info/cookies_lv

© Copyright 2021 Pony Express. All Rights Reserved.

Built with Mobirise ‌

HTML Creator